Regulamin

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
  1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego. 
  2. Sprzedawca – FABRYKA S.C. ALEKSANDER WITYŃSKI JACEK ŻAKOWSKI prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Meiselsa 18, 31-058 Kraków, NIP: 679 30 31 486, adres poczty elektronicznej: kontakt@maszracje.pl, tel. +48 600 102 046
  3. Kodeks Cywilny lub k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego.
  5. Serwis internetowy – platforma internetowa dostępna pod adresem www.maszracje.pl, za pośrednictwem, której Klient może składać zamówienia.
  6. Dieta, Zestaw, Produkt – posiłki dietetyczne w różnych wariantach, o różnej kaloryczności, będące przedmiotem zamówienia i umowy.
  7. Umowa – umowa sprzedaży Diet, Zestawów, Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego z dostawą do Klienta, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), z wykorzystaniem Serwisu internetowego.
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.). 
  9. Zamówienie – formularz dostępny na stronach serwisu internetowego, wypełniany przez Klienta w celu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, zawierający niezbędne dane i informacje. 
  10. Konsument – art. 221 k.c. – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Postanowienia ogólne 
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z Serwisu Internetowego działającego pod adresem: www.maszracje.pl 
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
  3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu internetowego oraz pozyskać go, otworzyć oraz wydrukować jego treść. 
  4. Serwis internetowy, działający pod adresem www.maszracje.pl , prowadzony jest przez Sprzedawcę. 
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego Produktów na rzecz Klientów, zgodnie z Zamówieniem, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, bez wad, z poszanowaniem praw Klienta, a Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem praw Sprzedawcy oraz innych Klientów. Zakazuje się wprowadzania i dostarczania za pomocą Serwisu internetowego przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
  6. Sprzedawca oferuje w Serwisie internetowym posiłki dietetyczne w postaci zestawów o różnych wartościach kalorycznych (od 1500 kcal do 4000 kcal, przy czym możliwe są odchylenia +/- 10% wartości kalorycznej  w dostarczonym Produkcie), składających się z 5 posiłków dziennie, dostarczanych przez wybrany okres. Dostępne są także Zestawy Próbne. Zestaw Próbny może być zamówiony tylko jeden raz przez tego samego Klienta. Zestaw Próbny jest jednodniowy. Szczegółowa oferta znajduje się pod adresem www.maszracje.pl  w zakładce OFERTA. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany dostępnej oferty, co nie stanowi zmiany Regulaminu. 
  7. Sprzedawca przy tworzeniu Produktów, Diet, Zestawów współpracuje z profesjonalnym dietetykiem. Wszelkie dane i informacje dotyczące współpracy są dostępne pod adresem www.maszracje.pl w zakładce DIETETYK. Niezależnie od powyższego, zaleca się przed rozpoczęciem stosowania diety, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dokonać konsultacji z dietetykiem i/lub lekarzem. 
  8. W przypadku posiadania przez Klienta wiedzy o przeciwwskazaniach zdrowotnych, w szczególności alergiach pokarmowych skutkujących koniecznością eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów jest on zobowiązany do poinformowania o tym Sprzedawcy podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy. 
  9. Wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), a także wszelkie inne prawa własności intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) do Serwisu internetowego i zawartych tam treści należą do Sprzedawcy.
 3. Wymagania techniczne 
  1. . W celu skorzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, zwłaszcza z możliwości złożenia Zamówienia przez Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.maszracje.pl, urządzenie do tego służące powinno spełniać następujące warunki: 
   •  powinno mieć zapewniony dostęp do sieci internetowej, 
   •  powinno mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari lub Google Chrome w aktualnej wersji.
  2. Ponadto w celu skorzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Użytkownik powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
  3. Strona internetowa została zoptymalizowana do rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.
 4. Złożenie zamówienia i zawarcia Umowy
  1. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego Klient powinien: 
   1. wejść na stronę internetową: www.maszracje.pl  
   2. zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, 
   3. wejść w zakładkę DIETY i zapoznać się z treścią oferty, 
   4. rozpocząć procedurę złożenia Zamówienia wybranego Produktu, poprzez najechanie kursorem myszki na wybrany Produkt i kliknięcie w pojawiające się po najechaniu kursorem okienko z napisem ZAMÓW, 
   5. uzupełnić niezbędne dane w pojawiającym się formularzu, oznaczone jako obowiązkowe, tj. dla konsumenta (osoba fizyczna): imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e:mail) – osoby prawne: nazwa (firma), adres dostawy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e:mail), NIP, KRS. e) w celu wysłania Zamówienia do Sprzedawcy należy kliknąć okienko WYŚLIJ.
  2. Wysłanie (złożenie) przez Klienta Zamówienia oznacza akceptacje Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Klauzulą Informacyjną RODO, a także stanowi zobowiązanie do zapłaty ceny za zamówione Produkty i stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu i danymi oraz informacjami Zawartymi w Zamówieniu. 
  3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail wysłaną przez Sprzedawcę na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej zatytułowaną POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
  4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt 4.3 Regulaminu oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt: paragonu fiskalnego i/lub faktury VAT oraz wydruku potwierdzenia zamówienia.
  6. Klient jest zobowiązany składając Zamówienie podać prawdziwe i poprawne dane niezbędne do zawarcia Umowy i Przyjęcia Zamówienia. W przypadku, gdy przekazane w Zamówieniu dane będą budziły uzasadnione wątpliwości, Sprzedawca może wstrzymać procedurę przyjęcia zamówienia do momentu wyjaśnienia rozbieżności. 
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub przerwania realizacji złożonego Zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Zamówienia, niezależnych od Sprzedawcy (np. brak właściwych danych w Zamówieniu, brak kontaktu z Klientem, brak płatności, brak możliwości dojazdu pod adres wskazany w Zamówieniu, naruszenie przez Klienta Regulaminu i innych obowiązujących przepisów prawa). 
 5. Dostawa 
  1. Dostawa Produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
  2. Dostawa jest dostępna na obszarze wskazanym w Serwisie internetowym w zakładce DOSTAWA. Strefa bezpłatnych dostaw (koszt dostawy jest wliczony w cenę Produktu) jest oznaczona kolorem zielonym. Dostawa poza strefę bezpłatnych dostaw jest odpłatna. Sprzedawca informuje Klienta przed Potwierdzeniem Zamówienia o dodatkowej opłacie w przypadku gdy podany adres dostawy znajduje się poza strefą bezpłatnych dostaw. 
  3. Dostawy mogą być realizowane do rąk własny Klienta lub upoważnionej osoby albo pozostawiane w miejscu wskazanym przez Klienta (np. pod drzwiami, przed posesją itp.). W tym drugim przypadku Sprzedawca sporządza dokumentację fotograficzną (zdjęcie cyfrowe) na potwierdzenie faktu dostarczenia. Z chwilą przekazania Produktu do rąk własnych Klienta lub osoby upoważnionej albo z chwilą pozostawienia w miejscu wskazanym przez Klienta, na Klienta przechodzi ryzyko utraty (np. kradzież) lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca stosuje opakowania dla Produktów zabezpieczające przed działaniem warunków atmosferycznych, jednakże zaleca się aby miejsce pozostawienia Produktu wskazane przez Klienta było osłonięte od warunków atmosferycznych (np. miejsce zadaszone, specjalny pojemnik itp.). 
  4. Dostawy Produktów odbywają się od poniedziałku do soboty. Zamówiony Zestaw jest dowożony w godz. 2: 00 – 7: 00, 2 dni robocze po dniu, w którym zostało Potwierdzone Zamówienie.
  5. Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę w Sobotę będzie zrealizowane we wtorek. W Sobotę są dostarczane Produkty na Sobotę i Niedzielę. 
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy w przypadku, gdy realizacji Zamówienia w pierwotnym terminie będzie niemożliwa z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 
  7. W przypadku nieodebrania przez Klienta Zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy (np. nieobecność pod wskazanym adresem Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru, niepodjęcie pozostawionego pod wskazanym adresem Produktu lub jego utrata), przedmiot Zamówienia uważa się za dostarczony zgodnie z Zamówieniem i Umową. 
  8. Klient ma prawo po zawarciu Umowy (a więc już w trakcie przygotowania i realizacji Zamówienia) do rezygnacji z Zamówienia w całości lub w części lub zmiany Zamówienia, pod warunkiem poinformowania o tym Sprzedawcy z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed datą Dostawy, której rezygnacja lub zmiana dotyczy. 
 6. Ceny i metody płatności 
  1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podana cena jest ceną brutto. 
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty poprzez bramkę płatniczą – Tpay. 
  3. Zapłata powinna nastąpić w momencie złożenia zamówienia. 
  4. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy (dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy). 
  5.  Cennik znajduje się na stronie internetowej: www.maszracje.pl w zakładce OFERTA. 
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania rozpoczęcia lub dalszej realizacji Zamówienia w przypadku braku zapłaty ceny w terminie. W żadnym wypadku brak zapłaty ceny nie oznacza rezygnacji z Zamówienia. 
  7. Paragon fiskalny będzie dołączony do dostarczonych towarów będących przedmiotem zamówienia, natomiast faktura, jeżeli Klient będący konsumentem zgłosi chęć otrzymania faktury, zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. 
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
  Zgodnie z art. 38 pkt 4 i pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 tej ustawy, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, a także w przypadku usług gastronomicznych, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 8. Reklamacje dotyczące Produktów 
  1. Reklamacje związane z realizacją Zamówienia i Umowy należy składać niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następnym po dniu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację. 
  2. Reklamacja może zostać złożona pocztą elektroniczną na adres: kontakt@maszracje.pl,  telefonicznie pod nr telefonu: +48 600 102 046 lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.maszracje.pl  w zakładce: kontakt
  3. Reklamacja powinna zawierać te dane i informacje, jakie zostały podane przy składaniu Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, opis zdarzenia, numer zamówienia. 
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednakże nie później niż do 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W każdym przypadku będzie to nie dłużej niż 10 dni roboczych. 
  5. W przypadku złożenia Reklamacji po terminie, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego. 
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu internetowego Klient może zgłaszać  mailowo pod adres: kontakt@maszracje.pl, telefonicznie pod nr telefonu: +48 600 102 046. lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej: www.maszracje.pl w zakładce: kontakt. 
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego. 
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W każdym przypadku będzie to nie dłużej niż 14 dni roboczych. 
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Sprzedawca informuje, że Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do takich procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz wojewódzkich inspekcji handlowych, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsument ma także możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspekcjach Handlowych.
 11. Kontakt ze Sprzedawcą
  Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Sprzedawcy (kontakt@maszracje.pl), numeru telefonu (+48 600 102 046), adresu poczty tradycyjnej (ul. Meiselsa 18, 31-058 Kraków). Wszelkie szczegółowe dane i informacje w tym zakresie znajdują się w Serwisie internetowym w domenie internetowej www.maszracje.pl  w zakładce KONTAKT.
 12. Ochrona danych osobowych.
  Wszelkie informacje w zakresie danych osobowych znajdują się w Serwisie internetowym w domenie internetowej: www.maszracje.pl  w zakładce: Polityka prywatności. Administratorem danych osobowych Klientów jest: spółka FABRYKA S.C. ALEKSANDER WITYŃSKI JACEK ŻAKOWSKI na podstawie wpisu do CEIDG,  adres do doręczeń: 31-058 Kraków, ul. Meiselsa 18, NIP: 6793031486, adres poczty elektronicznej: kontakt@maszracje.pl, tel. +48 600 102 046.
 13. Postanowienia końcowe.
  1.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. 
  2.  Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyły Zamówień złożonych i/lub realizowanych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
  3.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks Cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta. 
  4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2021r.